Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος

Booking.com
Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος | Δήμος ΗρακλείουΑναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών

Ο Δήμος
Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου
Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών, με εκτιμώμενη συνολική αξία 99.739,00 €.

 


Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Ψυχοσάββατο
Ιλαρίωνος, Αττάλου, Μιχαήλ