Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “Ανάπλαση οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Αγιας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας”

Booking.com

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Ανάπλαση οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Αγιας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας“, με εκτιμώμενη συνολική αξία 139.128,00 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη – Αρχείο pdf (153 KB)
Διακήρυξη – Αρχείο pdf (534 KB)
Τεχνική Έκθεση – Αρχείο pdf (92 KB)
Προΰπολογισμός – Αρχείο pdf (133 KB)
Τιμολόγιο- Αρχείο pdf (419 KB)
Έντυπο Προσφοράς – Αρχείο pdf (46 ΚB)
Ε.Σ.Υ. – Αρχείο pdf (387 ΚB)
Προμέτρηση – Αρχείο pdf (135 KB)
ΤΕΥΔ – Αρχείο doc (206 KB)
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος