Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Δήμου Πλατανιά…

Booking.com

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 14 ναυαγοσωστικούς πύργους, έτος 2020, με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης,  έως και 20 επιπλέον ημέρες και για έως και 6 βάθρα  με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης  με , δυνάμει του  με αρ. πρωτοκόλλου εισερχομένου: 4477/22-6-2020 του από 18-6-2020 πρακτικού πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων του Νομού Χανίων)

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη, 2821340029, fax: 2821340090, site : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: 60443100-6

Οι εργασίες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της παραλίας θα υλοποιηθούν για το χρονικό διάστημα από 01 / 07 / 2020  μέχρι και 30/09/2020. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 01/07/2020 η ημερομηνία  λήξης παραμένει ίδια, ήτοι η 30/9/2020.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της φύσης της υπηρεσίας και οι Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας

Προϋπολογισμός δαπάνης για την επάνδρωση 14 Πύργων για 3 μήνες:

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)
1 Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη πλήρους απασχόλησης, δώρα) 75.000,00
2 Δαπάνες χρήσης και λειτουργίας   τεχνικών μέσων και αναλωσίμων – λειτουργικές δαπάνες (ανανέωση, συντήρηση, αποσβέσεις εξοπλισμού  – καύσιμα κλπ) 70.161,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 145.161,29
Φ.Π.Α. 24% 34.838,71
Σύνολο δαπάνης 180.000,00

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης  της σύμβασης έως και 20 επιπλέον ημέρες και για έως και 6 βάθρα  με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στις 196.770,00 ευρώ

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:

  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με συστημικο αριθμό: 93987

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η  13/07/2020 και ώρα  15:30.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

Για την εκτέλει της παραπάνω υπηρεσίας έχει ληφθεί η ΑΑΥ 360/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 20REQ006911341 2020-06-23  και ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩΞ5-663) περί έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση  πίστωσης ύψους196.770,00€,  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) «00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» K.A.Eξόδων 6142.002 του οικονομικού έτους 2020 για «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά.

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

 

Ο Δήμαρχος

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

Διακήρυξη ναυαγοσώστη Παράρτημα ΙΙΙ Προκήρυξη ναυαγοσώστη Προκηρυξη ναυγοσωσ προστασίας 2020

Αρχεία
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος