Προμήθεια υλικών σήμανσης | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος

Booking.com

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                      
Ηράκλειο, 22-05-20
   

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2                                             
Αρ. Πρωτ. 36387

Τ.Κ.: 71202

Πληροφορίες: Τζανιδάκης
Βασίλης

Τηλ.: 2813409185

Fax:  2810229207                               

Email: prom@heraklion.gr

 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα είδους στο σύνολό της,
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.375,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης
είναι η προμήθεια υλικών σήμανσης.

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου
στις 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 π.μ.
στη διεύθυνση οδός Διονυσίου
13Α Τ.Κ. 71601 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμών
για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος
Ηρακλείου Κρήτης, οδός Διονυσίου 13Α Τ.Κ. 71601 ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση οδός Διονυσίου 13Α Τ.Κ. 71601
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την
ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας
(απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα την
επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
στο διαγωνισμό καθώς και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών
του Δήμου Ηρακλείου
στη διεύθυνση Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2813409185,186,189,403). Επίσης τα έγγραφα
που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και
από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.

Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:

-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην
οδό Αγ. Τίτου 1.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):

-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.

-Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην
εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης
σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η
δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.                                    

 

                                                                   Η Αντιδήμαρχος                                 

                                                                    Μαρία Γ. Καναβάκη                                                 

 


Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Ψυχοσάββατο
Ιλαρίωνος, Αττάλου, Μιχαήλ