Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά – Δήμος…

Booking.com

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά,
προϋπολογισμός μελέτης 49.999,17€ συμπ.24% ΦΠΑ.
Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Πλατανιά, Ταχ. Δ/νση:Γεράνι 73014, Χανιά, Τηλ. 28213 41034, fax:2821341035,
Ιστότοπος:www.platanias.gr
Κωδικός CPV: 44113800-3
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή
10/7/2020, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Παρασκευή
10/7/2020 και ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.999,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 40.321,91 € ΦΠΑ : 9.677,26€) σύμφωνα με:
-το υπ’αριθ. Πρωτ. 2746/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006463298 2020-03-20) όπου δεσμεύτηκε το παραπάνω
ποσό σε βάρος του ΚΑ: 30.6662.039
-και την 348/16-06-2020 ( (ΑΔΑΜ: 20REQ006871695 2020-06-16 και ΑΔΑ:ΩΞΥΓΩΞ5-Σ5Ν) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης,
δέσμευσης και διάθεσης της ανωτέρω δαπάνης στον προϋπολογισμό πίστωσης, εκδίδοντας την αντίστοιχη ΑΑΥ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά, από μία έως και τρεις κατηγορίες των υπό προμήθεια υλικών και
για ολόκληρη την ποσότητα της κάθε κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση των τριών κατηγοριών που περιγράφονται στην υπ’αριθ.
Πρωτ. 2745/28-02-2020 Τεχνική έκθεση , τα αδρανή υλικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα
λατομεία και ότι φέρουν σήμανση CE. Επίσης, ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει με δική του επιβάρυνση
στην προμήθεια υλικού και εργασίας, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, το σύνολο ή μέρος της ποσότητας
που προμήθευσε, αν διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω προδιαγραφών ή στην περίπτωση αστοχίας υλικού.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Αρχεία
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος