Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας

[ad_1]

«Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης  προσφορών  των  ανοικτών  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών, για την ανάθεση υλοποίησης  των παρακάτω  έργων:

-α)«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022» και

-β)«Ανάδειξη εργολάβων για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών  2020-2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους, ότι μετατίθεται  η  καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό Διακήρυξης 57928/6.3.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006400464) για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 89494,1).

Ειδικότερα:

  • Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
  • Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 6η Απρίλιου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Επίσης μετατίθεται  η  καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό 53576/3.3.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006382673) για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών  2020-2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 85679).

Ειδικότερα:

  • Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Μαρτίου 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
  • Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 3η Απρίλιου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

[ad_2]