Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να μην μείνουν οι μαθητές χωρίς σχολικά γεύματα

[ad_1]

Κατατέθηκε στο σ/ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη συνυπογραφή και του Χάρη Μαμουλάκη

Με τροπολογία που κατατέθηκε από την αν. Τομεάρχη Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεανώ Φωτίου, με τη συνυπογραφή 36 Βουλευτών, μεταξύ των οποίων και του αν. Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτή Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη, ζητείται η παράταση των συμβάσεων παροχής σχολικών γευμάτων με τους αναδόχους που είχαν αναδειχθεί το προηγούμενο έτος, για να μην μείνουν οι μαθητές χωρίς γεύματα μετά την ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Με τίτλο :“Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”

Θέμα: « Χορήγηση σχολικών γευμάτων»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Κάθε χρόνο ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατά το νόμο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων  των υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Φέτος, ο ΟΠΕΚΑ δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2021 τη σχετική διακήρυξη 6/21 με προϋπολογισμό 253.498.635,30 €  με αντικείμενο 210.347 γεύματα για τις χρονιές 2021-22 και 2022-23 με δυνατότητα προαίρεσης για τη χρονιά 2023-24 (ετήσια δαπάνη 84.498.878 €, 10 εκ. μεγαλύτερη από εκείνη του 2019)

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τα αποτελέσματα εστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο της νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων των επιλεγέντων αναδόχων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την 486/2021 Πράξη του που κοινοποιήθηκε στον ΟΠΕΚΑ στις 13/10/2021 απεφάνθη ότι στη διακήρυξη περιελήφθη όρος για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων που «η εφαρμογή του προδιαγράφει τη συγκέντρωση του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του συμβατικού αντικειμένου στους ισχυρότερους δραστηριοποιούμενους στο χώρο οικονομικούς φορείς και τον αναπόφευκτο περιορισμό και σταδιακό αποκλεισμό των μικροτέρων. Ο περιορισμός αυτός είναι αντίθετος στο πνεύμα της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ….. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση της πλειονότητας των τμημάτων του διαγωνισμού σε λιγότερους από 5 οικονομικούς φορείς. Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος, που τίθεται για πρώτη φορά σε σχετική διακήρυξη του ΟΠΕΚΑ, είναι αντίθετος στα άρθρα 18 παρ. 1 και 75 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/16, και στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας που αποτυπώνονται στις διατάξεις τους».

Κατόπιν αυτών των  διαπιστώσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο απαγόρευσε την υπογραφή των συμβάσεων με το σύνολο των αναδόχων, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον διαγωνισμό.

Η νέα προκήρυξη ενός κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τις νόμιμες προθεσμίες καθιστά αμφίβολη τη διανομή σχολικών γευμάτων επί αρκετούς μήνες.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1120/29 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ :

Η κυβέρνηση, για να δώσει λύση στο θέμα αυτό περιέλαβε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί σχολών οδηγών την Τροπολογία  η οποία έχει ως εξής: «Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει, έως την 31η.12.2Ο21, δημόσιες συμβάσεις για την Παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας».

Η Τροπολογία αυτή όμως εμφανίζεται έωλη, διότι το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 προβλέπει σαφώς ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφαρμόζεται….. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας  ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Επομένως, οι λόγοι που αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο δε συντρέχουν στην περίπτωση των σχολικών γευμάτων διότι ούτε «η ανάγκη οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα» ούτε η «τήρηση των προθεσμιών δεν είναι δυνατή» και βεβαίως η «κατεπείγουσα ανάγκη» απορρέει αποκλειστικά από την ευθύνη του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού περιέλαβαν στη διακήρυξη τον όρο που επέφερε την αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει «εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία» αλλά υποχρέωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού

Επιπλέον, σε κανένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας δεν γίνεται μνεία του ακυρωθέντος διαγωνισμού που δημιούργησε το πρόβλημα για το δημόσιο συμφέρον ούτε αναφέρεται σαφώς  μεταξύ ποιών θα διενεργηθεί η διαπραγμάτευση.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η παρασκευή και διανομή των σχολικών γευμάτων μέχρις ότου τελεσφορήσει ο νέος διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει με ένα σύστημα που να εγγυάται τη νομιμότητα, την τήρηση των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών.

Γι αυτό η μόνη λύση είναι να εγκριθεί από τη Βουλή η επέκταση των συμβάσεων των αναδόχων που είχαν αναδειχθεί από τον σύννομο διαγωνισμό της Διακήρυξης 14/2020 για το σχολικό έτος 2020-21. Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την άμεση προετοιμασία και διανομή των σχολικών γευμάτων για όση περίοδο χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και την ανακήρυξη των νέων αναδόχων.

Κάθε παρατεινόμενη σύμβαση θα λήγει την ημέρα έναρξης εφαρμογής της σύμβασης με τον νέο ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τον νέο διαγωνισμό.

Σε ό,τι αφορά σε Δήμους για τους οποίους η διακήρυξη 6/2021 προέβλεπε αύξηση των σχολικών μονάδων λήψης των γευμάτων, η χρονική επέκταση θα συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των γευμάτων που παρείχε ο ανάδοχος σε άλλα σχολεία του Δήμου κατά τη χρονιά 2020-21. Οι δήμοι που φέτος επρόκειτο να πάρουν για πρώτη φορά γεύματα εντός Περιφερειακής Ενότητας όπου ήδη παρέχονταν γεύματα κατά το έτος 2020-21 θα εξυπηρετηθούν από τους αναδόχους των όμορων δήμων ισομερώς. Όσο για νέες Περιφερειακές Ενότητες που εισήχθησαν στο πρόγραμμα του 2021-22, θα καλυφθούν από τους αναδόχους του 2020-21 που εξυπηρετούσαν τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες με ισοκατανομή.

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

΄Αρθρο…

1.  Λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης της σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, η οποία προέκυψε μετά την ακυρωτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον διενεργηθέντα με βάση τη διακήρυξη 6/2021 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) διαγωνισμό, παρατείνονται οι δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων με αναδόχους οι οποίοι είχαν αναδειχθεί στο πλαίσιο της διακήρυξης 14/2020 για το έτος 2020-21.

2.  Οι παρατάσεις των δημοσίων συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου λήγουν αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων που θα προκύψουν από την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έτος 2021-22

3.  Οι ανάδοχοι των σχολικών γευμάτων που θα λάβουν παράταση των συμβάσεών τους θα αναλάβουν, σε συνεργασία με τον φορέα ανάθεσης του έργου, να καλύψουν, με το ανάλογο πρόσθετο τίμημα και με την ίδια τιμή μονάδος, τον επιπλέον αριθμό γευμάτων εντός του δήμου που εξυπηρετούν, ή επιπλέον δήμους όμορους με τους δήμους όπου διανέμουν ήδη γεύματα, ή Περιφερειακές Ενότητες όμορες με εκείνες που εξυπηρετούν, όπως περιλαμβάνονταν στη διακήρυξη 6/2021 του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2021-22.

Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Φωτίου Θεανώ

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αποστόλου Ευάγγελος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δρίτσας Θοδωρής

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Ειρήνη

Καφαντάρη Χαρούλα

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθός Αντρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Χρηστίδου Ραλλία

[ad_2]